6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KULLANICI / ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye'de kurulu …… (Şirket) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK' nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK' da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

1-) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımıza sizin tarafınızdan sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek örnek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Veri

Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, vs

İletişim Veri

E-posta adresi,   telefon numarası vs

Özel Nitelikli Kişisel Veri

sağlık,  ses ,görüntü gibi biometrik veriler

Finansal Veri                                                                                                 

Banka hesap bilgileri, sözleşme, fatura bilgileri vs

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, görüntü kayıtları ses kayıtları vs

 

 

2-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

6698 Sayılı KVKK ` 5. ve 6. maddesi gereğince Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi-kullanılması ve korunması,  kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar ( icra dairesi, mahkeme, diğer devlet kurum ve kuruluşları vs gelen yazılar) vasıtasıyla topluyoruz. Şirket'in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği  web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

3-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

 • Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi, şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması
 • Tedarikçi ve iş ortağı  yetkili ve çalışanlarından destek alınması
 • Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir.
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde;  Şirket'in hizmet aldığı mesleki danışmanları, avukatlar, muhasebeciler ve denetçilerle, tedarikçileri ,iş ortakları ,bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, Şirket'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu  kamu/ özel kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket'in  hissedarları ve ortağı olduğu diğer şirketlerle ,  faaliyetin  gerektirdiği şekil ve ölçüde yurt içi  üçüncü kişilerle paylaşılabilir. KVKK 9. maddesi gereğince kişisel verileriniz,  yurt dışında yapılacak faaliyetin gerektirdiği şekil ve ölçü de ;  e-posta  ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi gibi durumlarda  yurt dışındaki üçüncü kişilerle  de paylaşılabilmektedir.

5-) HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. ve 13. maddesi gereği şahsen, kimliğinizi ve/veya yetkili olduğunuzu ispat etmeniz kaydıyla , kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep etme,
 • Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ; 6698 sayılı KVKK`nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan  kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak  ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte Şirketimize   e posta yoluyla  gönderilebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir

VERİ SORUMLUSU

……

                                         

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres:

Tel:

Fax:

E-mail: